Welcome

เฟซบุ๊ก ถูกเกาหลีใต้สั่งปรับ 2 แสนล้าน ฐานแชร์ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

หน่วยงานด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเกาหลีใต้สั่งปรับเฟซบุ๊กราว 2 แสนล้านบาท ฐานแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานมากกว่า 3.3 ล้านคนเป็นเวลา 6 ปีโดยไม่ได้รับอนุญาต คณะกรรมการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเกาหลีใต้ สั่งปรับบริษัทเฟซบุ๊กเป็นเงิน 6,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมเตรียมส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนคดีอาญาอย่างเป็นทางการ

หลังจากที่พบว่าทางบริษัทเฟซบุ๊กได้แบ่งปันและส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กในเกาหลีใต้ให้กับบริษัทอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนคณะกรรมการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเกาหลีใต้เป็นหน่วยงานใหม่ที่เพิ่งมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ได้ระบุในแถลงการณ์อย่างชัดเจนว่ามาตรการสั่งปรับในครั้งนี้มีขึ้นหลังมีการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมากกว่า 3.3 ล้านบัญชีจากทั้งหมด 18 ล้านบัญชีในปัจจุบัน ถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการรายอื่นอย่างไม่มีการขออนุญาตหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า และเหตุการณ์นี้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เดือน พ.ค.ของปี 2555 จนถึงเดือน มิ.ย. 2561 กินเวลาทั้งสิ้นกว่า 6 ปี